Zapytanie ofertowe – Koordynator ds. merytorycznych i rekrutacji w ramach projektu „WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT – CENIONY PRACOWNIK”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/83/2013

W związku z realizacją projektu przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock nr umowy UDA – POKL.09.02.02-14-018/13-00 „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla poniższej specyfikacji:

ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji koordynatora ds. merytorycznych i rekrutacji w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Opis przedmiotu zamówienia – zadaniem koordynatora ds. merytorycznych i rekrutacji jest nadzór dydaktyczny nad realizacją zadań projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem działań i podpisanymi umowami cywilno-prawnymi, opracowanie i wdrażanie harmonogramu pracy specjalistów zatrudnionych do realizacji zadań, opracowywanie harmonogramów poszczególnych zajęć, raportowanie przebiegu kursów, poradnictwa edukacyjno-zawodowego, 1 miesięcznych praktyk w zakładach pracy oraz warsztatów z pedagogiem, kontrola dokumentacji projektowej (listy obecności, dzienniki zajęć, analiza programów nauczania, tematów zajęć i konspektów, opracowanie regulaminu rekrutacji i dokumentów związanych z rekrutacją, zbieranie opinii od wychowawców o uczniach Zespołu Szkół Technicznych przyszłych beneficjentach projektu, sporządzanie list uczestników poszczególnych zajęć oraz list rezerwowych, nadzór nad ewaluacją i aktualizacją strony internetowej projektu i monitorowanie wszystkich zajęć w projekcie. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w wymiarze 40 godz. x 23 m-ce = 920 godz., również w godzinach popołudniowych

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
a) Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock

b) Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

3. Wymagania stawiane wykonawcy
Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończone szkolenia, kursy, uczestnictwo minimum w jednym projekcie w projekcie

4. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) do dnia 28.11.2013 roku do godz. 10:00 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock – pokój Kierownika administracyjno – gospodarczego lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do Sekretariatu ZST). Koperta powinna być opisana Pełnienie funkcji koordynatora ds. merytorycznych i rekrutacji w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”

5. Kryteria wyboru ofert
Przy ocenie ofert uwzględniane będą w szczególności następujące kryteria
a) Ukończone szkolenia

b) Posiadane kwalifikacje

c) Cena

6. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani Henryka Olszewska , tel. 24 364-27-41

7. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:
a) O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu na ich pisemny wniosek.

b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie przez Zamawiającego.

c) Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą poprosi o kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom, zaświadczenia o szkoleniach)

Formularz_oferty

Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe z podpisem dyrektora

Scroll to Top
Skip to content