Kontakt

 

Zespół Szkół Technicznych

Al. J. Kilińskiego 4

09-402 Płock 

 Sekretariat

Sekretariat dyrektor tel. 24 364-27-30

Sekretariat uczniowski tel. 24 364-27-48

fax: 24 364-27-31

 e-mail: sekretariat_zst@go2.pl

www: zstplock.pl

Warsztaty

tel. 24 364-27-50

Księgowość

tel. 24 364-27-46

Internat

tel. 24 364-27-55

Pedagog szkolny

mgr Agnieszka Krynicka, tel. 24 364 27 35

Psycholog szkolny

mgr Izabela Marciszewska, 24 364 27 42

Doradca zawodowy i pedagog

mgr Joanna Skrzyńska, 24 364 27 38

Klauzula informacyjna do strony internetowej

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku, adres: al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, e-mail: sekretariat_zst@go2.pl, telefon: (24) 364 27 30 reprezentowany przez dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z użytkownikami strony w ramach prowadzonej przez nas działalności publicznej oraz treści przez nas udostępnionych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika strony jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującym w szkole/placówce Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Scroll to Top
Skip to content