Zapytanie Ofertowe – Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach projektu „WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT – CENIONY PRACOWNIK”

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/82/2013

W związku z realizacją projektu przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock nr umowy UDA – POKL.09.02.02-14-018/13-00 „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla poniższej specyfikacji:

ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Opis przedmiotu zamówienia – zadaniem kierownika projektu jest realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym, Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz innymi wytycznymi, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, organizowanie posiedzeń Zespołu Zarządzającego (raz w miesiącu) i prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdań z w/w spotkań, koordynowanie i monitorowanie pracy osób realizujących zadania w projekcie, sporządzanie wniosków o płatność w części postępu rzeczowego, w tym sporządzenie ostatniego wniosku o płatność (rozliczenie projektu) oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, kontrolowanie zgodności terminów realizowanych działań z harmonogramem, realizowanie zadań związanych z wydatkowaniem środków (dotyczy: zakupów sprzętu i materiałów dydaktycznych, dostaw, itp.) zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym, Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz innymi wytycznymi, uczestniczenie w akcjach promocyjnych projektu, kontakt w sprawach Projektu z Instytucją Pośredniczącą, przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z Projektem do Instytucji Pośredniczącej, oddawanie się kontrolom prowadzonym przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji Projektu, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z projektem.
Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w wymiarze 50 godz. x 23 m-ce = 1150 godz. ,również w godzinach popołudniowych

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
a) Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock

b) Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

3. Wymagania stawiane wykonawcy
Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończone szkolenia, kursy, uczestnictwo minimum w jednym projekcie w projekcie

4. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) do dnia 28.11.2013 roku do godz. 10:00 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock – pokój Kierownika administracyjno – gospodarczego lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do Sekretariatu ZST). Koperta powinna być opisana Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”

5. Kryteria wyboru ofert
Przy ocenie ofert uwzględniane będą w szczególności następujące kryteria
a) Ukończone szkolenia

b) Posiadane kwalifikacje

c) Cena

6. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani Henryka Olszewska , tel. 24 364-27-41

7. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:
a) O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu na ich pisemny wniosek.

b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie przez Zamawiającego.

c) Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą poprosi o kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom, zaświadczenia o szkoleniach)

Załączniki:

Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe z podpisem dyrektora

Załącznik nr 1 – oferta

 

Skip to content