Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Zespół Szkół Technicznych w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostęp swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

www.zstplock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 30-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Mahliksekretariat_zst@o2.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 24 364 27 30 i  tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła mieści się w czterech budynkach. Budynek główny szkoły nie jest dostępny do potrzeb osób niepełnosprawnych – bariery architektoniczne tj. progi, schody itp.

Budynek warsztatowy i budynek hali sportowej posiadają windę jednak nie jest możliwa bez barier architektonicznych komunikacja z budynkiem głównym szkoły.

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy (przystanek al. Kilińskiego). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopokładowe.

 1. Wejście główne od al. Kilińskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest czteropoziomowy (-1, 0, 1,2), posiada schody, nie posiada windy.
 2. Wejście do budynku warsztatowego od strony parkingu – nie stwarza barier architektonicznych, ponieważ posiada podjazd. W budynku warsztatowym zainstalowana jest winda. Budynek ten posiada komunikację z budynkiem głównym szkoły poprzez łącznik, ale tylko do poziomu I kondygnacji.
 3. Wejście do hali sportowej od strony ulicy Głowackiego – dostępne tylko dla pracowników oraz uczniów szkoły. Może być udostępnione po wcześniejszym powiadomieniu sekretariatu i umówieniu wizyty interesanta.
 4. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym na teren placówki.
 5. W budynku brak jest: oznaczeń w alfabecie Braille’a i inne oznaczeń dotykowych: map i ścieżek dotykowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W szkole nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od al. Kilińskiego. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu należy przemieścić się w stronę wejścia do hali warsztatowej.

Scroll to Top
Skip to content