Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W 2023

 Kandydat do Branżowej Szkoły II stopnia zobowiązany jest dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz podanie)
 2. Opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiada)
 3. Oświadczenie o wielodzietności kandydata (pobierz oświadczenie) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata (pobierz oświadczenie) – jeśli dotyczy
 4. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 5. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej (pobierzesz je w sekretariacie ukończonej przez Ciebie szkoły)
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – otrzymasz w sekretariacie ZST
 7. 1 fotografia + 1 płyta ze zdjęciem

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1.  od 15 maja – 30 czerwca w godz. 800 – 1500 kandydaci składają:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły;
 2. opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiada);
 3. oświadczenie o wielodzietności kandydata (jeśli dotyczy);
 4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata (jeśli dotyczy).

2.  od 15 maja do 20 lipca  wydawanie przez szkołę skierowania  na  badania  lekarskie.

3. do 17 lipca – weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną.

4.   18 lipca – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych.

5.   od 19 – 27 lipca w godz. 800 – 1500 słuchacze umieszczeni  na listach kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

 1. oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2. zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia;
 3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 4. zdjęcia oraz płyty ze zdjęciem.

6. 28 lipca godz. 1400 ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

Scroll to Top
Skip to content