Zapytanie ofertowe – specjalista ds. zamówień publicznych w ramach projektu „WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT – CENIONY PRACOWNIK”

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/84/2013

W związku z realizacją projektu przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock nr umowy UDA – POKL.09.02.02-14-018/13-00 „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla poniższej specyfikacji:

ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Opis przedmiotu zamówienia – zadaniem specjalisty ds. zamówień publicznych jest zajmowanie się kwestiami związanymi z zamówieniami publicznymi, opracowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ), nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego, sporządzanie dokumentacji po przetargowej, uzgadnianie zakupów z kierownikiem projektu, dokonywanie zakupów, opis faktur
Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w wymiarze 30 godz. x 23 m-ce = 690 godz., również w godzinach popołudniowych

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
a) Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock

b) Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

3. Wymagania stawiane wykonawcy
Wykonawca musi posiadać wykształcenie średnie, ukończone szkolenia, kursy, uczestnictwo minimum w jednym projekcie w projekcie

4. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) do dnia 28.11.2013 roku do godz. 10:00 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock – pokój Kierownika administracyjno – gospodarczego lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do Sekretariatu ZST). Koperta powinna być opisana Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik”

5. Kryteria wyboru ofert
Przy ocenie ofert uwzględniane będą w szczególności następujące kryteria
a) Ukończone szkolenia

b) Posiadane kwalifikacje

c) Cena

6. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani Agnieszka Stańczyk , tel. 24 364-27-30

7. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:
a) O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu na ich pisemny wniosek.

b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie przez Zamawiającego.

c) Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą poprosi o kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (świadectwo, zaświadczenia o szkoleniach)

Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe z podpisem dyrektora

Scroll to Top
Skip to content