Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2024 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe  w zakresie:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych  
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w
2024 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia  14.12.2023r. do godz. 15.00  w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa  wyrobów garmażeryjnych dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2024  roku. Nie otwierać przed dniem 15.12.2023 r. do godz. 9.00

Scroll to Top
Skip to content