Realizacja projektu POWER

Sprawozdanie koordynatora z początku realizacji projektu POWER

„Nauka przez całe życie”, numer umowy POWERSE 2020-1-PL01-KA101-078838 II semestr 2020/2021

W 2020 roku nasz projekt pt. „Nauka przez całe życie” otrzymał dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna, numer umowy POWERSE 2020-1-PL01-KA101-078838. Okres realizacji – od 1.10.2020r. do 30.09.2022r. Kwota dofinansowania wynosi 135 061,46 zł.

Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Agnieszka Stańczyk-Jabłońska, a w skład Zespołu Zarządzającego Projektem wchodzi p. Anita Kaczanowska – zastępca koordynatora odpowiedzialna za monitoring i upowszechnianie, wicedyrektor Tomasz Kiciński odpowiedzialny za ewaluację w projekcie oraz dyrektor szkoły Dariusz Tyburski.

Cel główny projektu to zwiększenie kompetencji językowych i zawodowych 11 osób oraz wzrost jakości pracy ZST w Płocku.

 Cele szczegółowe:

 1. rozwój kompetencji zawodowych 11 uczestników projektu
 2. podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego 11 uczestników projektu
 3. wzrost jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi i aplikacji
 4. unowocześnienie nauczania języka angielskiego poprzez szersze stosowanie TIK
 5. wzrost umiejętności zawodowych i zarządzania kadry kierowniczej szkoły
 6. podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym
 7. zwiększenie liczby osób posiadających kontakty międzynarodowe.

W styczniu 2021 r. odbyła się rekrutacja 6 osób do pierwszego etapu projektu na rok 2021. Podpisane zostało 6 umów na wyjazdy na kursy: na Maltę na kurs języka angielskiego pojedzie Anita Kaczanowska, a na kurs językowo-ICT pojadą nauczycielki języka angielskiego Paulina Stasiak-Rychlik, Aleksandra Jaskuła oraz Martyna Adamska.  Dyrektor Dariuszem Tyburskim wyjedzie na kurs języka angielskiego na Maltę. Koordynator projektu w październiku wyjedzie do Wielkiej Brytanii na kurs językowo-ICT. Dla trzech nauczycielek angielskiego i dyrektora, którzy mieli jechać na kursy do Wielkiej Brytanii, z powodu pandemii COVID-19 i kwarantanny po przybyciu do tego kraju został zmieniony kraj. Wyjada oni na Maltę. Cele projektu i zadania nie uległy zmianie, gdyż nowe kursy mają taką samą tematykę, jak te zaplanowane we wniosku aplikacyjnym.

Po powrocie z kursu uczestnicy mobilności będą brać udział w działaniach upowszechniających rezultaty projektu związanych z dzieleniem się zdobytą wiedzą:

 1. osobiste kontakty z innymi nauczycielami i wymiana doświadczeń,
 2. prezentowanie w mediach społecznościowych zdjęć i opisów z wizyt wraz z osobistym przekazem wrażeń i doświadczeń z wyjazdu,
 3. przygotowanie sprawozdania z kursu stronę internetową projektu,
 4. opracowanie prezentacji ze zdjęciami na spotkanie nauczycieli i opublikowanie jej w Internecie,
 5. opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie i opublikowanie go w Internecie,
 6. przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli ZST i opublikowanie materiałów w Internecie (z wyjątkiem nauczycieli z kursu języka angielskiego),
 7. przekazanie materiałów (ćwiczenia, adresy stron WWW itp.) nauczycielom ZST
 8. przeprowadzenie lekcji otwartej
 9. opracowanie artykułu i opublikowanie go w lokalnej prasie/Internecie.

Koordynator projektu

mgr Agnieszka Stańczyk-Jabłońska

Scroll to Top
Skip to content