Rozwój, praca, możliwości.

Tytuł projektu: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock

Realizator: Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 30.06.2022 r.

Wartość ogółem:  778 643,75 zł

Wysokość dofinansowania: 700 000,73 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy dla 224 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku poprzez realizację dodatkowych form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli. W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

 • Kształtowanie u uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZST kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w ramach dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych zajęć i warsztatów rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

 • Realizacja kursów kwalifikacyjnych dla uczniów Technikum ZST w Płocku zwiększających szanse na rynku pracy

 • Wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ZST biorących udział w projekcie

 • Staże zawodowe dla uczniów Technikum ZST w Płocku wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego

 • Praktyki zawodowe dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia ZST w Płocku

 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu uczących w ZST

 • Wyposażenie w niezbędny sprzęt pracowni i warsztatów ZST dla zawodów szkolnictwa zawodowego

Każdemu uczniowi, zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane dodatkowe formy wsparcia uzupełniające wiedzę, rozwijające talenty, pasje, zainteresowania. Nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych. Pozwoli to na usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz uszczegółowienie metod pracy pod katem potrzeb grupy docelowej. Tak kompleksowe podejście do zdiagnozowanych potrzeb Realizatorów zapewni możliwość wsparcia uczniów na dalszych etapach edukacji i kariery zawodowej.

Planowane działania:

 • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne,
 • doskonalenie nauczycieli
 • realizacja dodatkowej oferty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów,
 • realizacja staży i praktyk dla uczniów

Zakładane efekty:

 • 224 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne,
 • 4 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,
 • 224 osób zostanie objętych doradztwem zawodowym
 • 2 placówki kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego

Biuro projektu:

Urząd Miasta Płocka,

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Tel. 24 366 16 36

e-mail: agnieszka.olenderek@plock.eu

 

Scroll to Top
Skip to content