Rekrutacja do branżowej szkoły II stopnia

KRYTERIA NABORU DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 1 W PŁOCKU

 1. Na pierwszy semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, a w latach szkolnych 2021/2022 – 2022/2023 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie, w tym rodzaju szkoły, począwszy do roku szkolnego 2012/2013.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących: informatyka oraz podstawy przedsiębiorczości,
  1. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
  1. w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
  1. w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność dziecka kandydata,
   • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 5. Wszystkie kryteria  z ust. 4 mają jednakową wartość.
 6. Nauka w szkole trwa 4 semestry (2 lata).

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Szczegółowa informacja na temat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Scroll to Top
Skip to content