Rekrutacja 2022/2023

tel.(24) 364 27 42

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

1.   od 16 maja – 20 czerwca 2022 w godz. 900 – 1500 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły (z wyłączeniem kandydatów do oddziałów sportowych) i pobierają skierowania na badania lekarskie.

2.  od 16 – 30 maja w godz. 900 – 1500 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Terminy prób sprawności do klasy sportowej i SMS oraz ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej zawarto w „Rekrutacja do klas sportowych”.

3.   od 16 maja do 25 lipca  wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły.

4.  od  24  czerwca  do  13  lipca w godz. 900 – 1500 kandydaci  składają  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty i pobierają skierowania na badania lekarskie; ewentualna zmiana szkoły

5.   do 13 lipca do godz. 1500– weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną.

6.   20 lipca 2022 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz list kandydatów niezakwalifikowanych.

7.  od 21 – 27 lipca w godz. 900 – 1500 uczniowie umieszczeni  na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu; (jeśli nie dostarczyli ich wcześniej).

8.  28  lipca do  godz.  1400   ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca –

od 1 sierpnia od godz. 14.00 do 19 sierpnia 2022r.

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO SZKÓŁ w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w PŁOCKU

KRYTERIA NABORU

Do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w  Płocku, przyjmuje się kandydatów  którzy:

1)    posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2)    w przypadku kandydatów do   szkoły branżowej I stopnia, do   technikum  oraz szkoły policealnej  (szkoły te prowadzą kształcenie zawodowe) – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

3)    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1
i pkt.2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
  i matematyki oraz  z  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych 
  ustalonych  przez  dyrektora  szkoły (w zależności   od   specyfiki   zawodu/profilu)  jako brane pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły podane w tabeli poniżej;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 5. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu; 

4)    W    przypadku    równorzędnych    wyników    uzyskanych    na    pierwszym    etapie    postępowania rekrutacyjnego,   na   drugim   etapie   postępowania   rekrutacyjnego   przyjmuje   się   kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

5)   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość:

−    wielodzietność rodziny kandydata;

−    niepełnosprawność kandydata;

−    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

−    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

−    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

−    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

−    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kierunki kształcenia

W roku 2022 Zespół Szkół Technicznych w Płocku prowadzi nabór  na następujące kierunki kształcenia w szkołach:

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

  LP  Nazwa zawodu  Oznaczenie oddziałuPrzedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji  Rozszerzenia
 Technik mechanik – Kwalifikacja MEC.03 (klasa pod patronatem ORLEN Serwis S.A.) (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) z rozszerzonym programem spawalnictwa –
1 metoda: 135 lub 111
  1Ta   20os.j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Język angielski  
 Technik mechanik – Kwalifikacja MEC.03 (klasa pod patronatem ORLEN Serwis S.A.) (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) z rozszerzonym programem spawalnictwa –
1 metoda: 135 lub 111
  1Tw 10 os. (SMS w wioślarstwie)j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Język angielski  
 Technik mechanik Kwalifikacja MEC.05 (użytkowanie obrabiarek skrawających CNC) z obsługą suwnic i żurawi warsztatowych    1Tc 15os.j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Język angielski  
 Technik mechatronik (klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej)
z projektowaniem i drukiem 3D
  1Tm 30os.j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Matematyka
 Technik informatyk (klasa pod patronatem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku)
z programowaniem aplikacji mobilnych
  1Ti 30os.j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Matematyka
 Technik fotografii i multimediów – (klasa pod patronatem firmy CANON)
z rozszerzonym programem animacji komputerowej
  1Tf 15os.j. polski, matematyka, geografia, informatykaJęzyk angielski  
 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – (klasa pod patronatem firmy CANON)
z rozszerzonym programem animacji komputerowej
  1Tg 15os.j. polski, matematyka, geografia, informatykaJęzyk angielski  
 NOWOŚĆ!!! Technik robotyk  1Tr 15os.j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Język angielski  
 NOWOŚĆ!!! Technik spawalnictwa  1Ts 30os.j. polski, matematyka, geografia, informatyka  Język angielski  

Liceum Ogólnokształcące Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

  LP  Nazwa zawodu  Oznaczenie oddziałuPrzedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji  Rozszerzenia
1.Klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie i klasa sportowa – piłka ręczna1LO1 26os. 20 os. – SMS w wioślarstwiej. polski, matematyka, biologia, informatykaJęzyk angielski Chemia Biologia
2.  Klasa sportowa – piłka nożna  1LO2  24 os. –  piłka nożnaj. polski, matematyka, biologia, informatykaJęzyk angielski Chemia Biologia
3.  Klasa sportowa – piłka nożna  1LO3  24 os. –  piłka ręczna, piłka nożna dziewczątj. polski, matematyka, biologia, informatykaJęzyk angielski Chemia Biologia

Branżowa Szkoła Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

  LP  Nazwa zawodu  Oznaczenie oddziałuPrzedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji
  1.  Mechanik – monter maszyn i urządzeń z rozszerzonym programem spawalnictwa –
1 metoda: 135 lub 111
  1a 30os.j. polski matematyka technika informatyka
  2.  Mechanik pojazdów samochodowych z obsługą i konserwacją wózków widłowych  1b 15 os.j. polski matematyka technika informatyka
3.  Operator obrabiarek skrawających –
z obsługą suwnic i żurawi warsztatowych  
  1c 15os.j. polski matematyka technika informatyka
4.Ślusarz  NOWOŚĆ!!! z rozszerzonym programem spawalnictwa –
2 metod: 135 i 111
  1d 30os.j. polski matematyka technika informatyka
  5.  Stolarz z elementami ciesielstwa  1s 15os.j. polski matematyka technika informatyka

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów

1.  sposób  przeliczania  na  punkty  ocen  z  języka  polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych  zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

18 pkt. – ocena: celujący

17 pkt. – ocena: bardzo dobry

14 pkt. – ocena: dobry

8 pkt. – ocena: dostateczny

2 pkt. – ocena: dopuszczający.

2. 7 pkt. – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

3.  3 pkt. – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym w formie wolontariatu

4.punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów  oświaty
Uzyskanie  Uzyskane punkty
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego10
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo tytułem o zasięgu ogólnopolskim
Uzyskanie Uzyskane punkty
tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania10
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania4
tytułu finalisty z turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania3
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
Uzyskanie Uzyskane punkty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego10
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego5
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego3
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
Uzyskanie Uzyskane punkty
dwóch lub więcej tytułów finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania10
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania7
dwóch lub więcej tytułów finalisty z turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania5
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania7
tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania3
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania2
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy inne niż wymienione w 1-4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratorów  oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły
Uzyskanie  wysokiego miejsca w zawodach wiedzy na szczebluUzyskane punkty
międzynarodowym4
krajowym3
wojewódzkim2
powiatowym1

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samych szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach, ale maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczani na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznajemy 3 pkt.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

 1. wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i z  matematyki mnoży się przez 0,35
 2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia) – mnoży się przez 0,3.

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny na świadectwie z: języka polskiego i matematyki przyznaje się punkty za:

 1. Celujący – 30pkt.
 2. Bardzo dobry – 25pkt.
 3. Dobry – 20pkt.
 4. Dostateczny – 10pkt.
 5. Dopuszczający – 5pkt.

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ośmioklasisty, przelicza się na punkty oceny na świadectwie z: języka obcego nowożytnego i 1 przedmiotu do wyboru przyznaje się punkty za:

 1. Celujący – 20pkt.
 2. Bardzo dobry – 18pkt.
 3. Dobry – 13pkt.
 4. Dostateczny – 8pkt.
 5. Dopuszczający – 2pkt.

REKRUTACJA 2022/2023 INFORMACJE

dla kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie oraz klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym

Szczegółowe wymagania dla kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w wioślarstwie oraz do klasy sportowej

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają  bardzo  dobry  stan  zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  o  zdolności  do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie ogólne kryteria naboru.

Harmonogram prób sprawności fizycznej

W dniach od 16 – 30 maja w godz. 900 – 1500 kandydaci do klas sportowych składają wnioski o przyjęcie do szkoły.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego (wioślarstwo) – odpowiedzialnitrenerzy:Jacek Karolak, tel. 606 932 966 i Piotr Sałkowski 602 606 687

     I TERMIN – 6 czerwca 2022 godz. 16.00, sala gimnastyczna w ZST

     II TERMIN –  4 lipca 2022 godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

Uzupełniający – 8 sierpnia 2022  godz. 10.00, sala gimnastyczna w ZST

PIŁKA RĘCZNA – odpowiedzialny Marek Przybyszewski tel. 509 270 463

I TERMIN – 6.06.2022r. godz.11.00 hala sportowa w ZST

II TERMIN – 20.06.2022r. godz.11.00 hala sportowa w ZST

    Uzupełniający 8 sierpnia 2022  godz. 11.00, hala sportowa w ZST

PIŁKA NOŻNA odpowiedzialni: Dominik Błaszczak tel. 506 990 860 oraz Tomasz Maciakiewicz tel.  605 521 583.

I TERMIN – 6.06.2022r. godz.9.00 Łukasiewicza 34 (stadion Wisły Płock)

II TERMIN – 20.06.2022r. godz. 9.00 Łukasiewicza 34 (stadion Wisły Płock)

    Uzupełniający 4 sierpnia 2022  godz. 9.00, hala sportowa w ZST

Ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej;

I termin – do 15 czerwca 2022

II termin – do 8 lipca 2022

Uzupełniający – w dniu testu

Skip to content