Rekrutacja 2019/2020 po szkole podstawowej

Kierunki kształcenia dla uczniów po 8 klasie  

W    roku   2019   Zespół   Szkół    Technicznych w Płocku prowadzi  nabór             na następujące kierunki kształcenia:

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

 

LP

 

Nazwa zawodu

 

Oznaczenie oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji  

Rozszerzenia

1.    Technik mechanik

Kwalifikacja MEC.05

(użytkowanie obrabiarek skrawających)

z obsługą suwnic i żurawi

 

1Ta

 

15os.

j. polski, matematyka, geografia, informatyka  

Język angielski

 

2.    Technik mechanik

Kwalifikacja MEC.03

(montaż i obsługa maszyn i urządzeń)

z rozszerzonym programem spawalnictwa – 3 metody: 135, 111, 311

 

1Tb

 

15 os.

j. polski, matematyka, geografia, informatyka  

Język angielski

 

3.    Technik mechanik

Kwalifikacja MEC.03

(montaż i obsługa maszyn i urządzeń)

z rozszerzonym programem spawalnictwa – 3 metody: 135, 111, 311

 

1Ts

20 os.

(SMS w wioślarstwie)

j. polski, matematyka, geografia, informatyka  

Język angielski

 

4.    Technik mechatronik

(klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej)
z projektowaniem i drukiem 3D

 

1Tc

30os.

j. polski, matematyka, geografia, informatyka  

Język angielski

 

5.    Technik informatyk

(klasa pod patronatem PWSZ w Płocku) z programowaniem aplikacji mobilnych

1Ti

30os.

j. polski, matematyka, geografia, informatyka Matematyka
6.    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej –

z rozszerzonym programem animacji komputerowej</span

1Tg

15os.

j. polski, matematyka, geografia, informatyka Język angielski

 

7.    Technik fotografii i multimediów – 

z rozszerzonym programem animacji komputerowej

1Tf

15os.

j. polski, matematyka, geografia, informatyka Język angielski

 

Liceum Ogólnokształcące Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

 

 

LP

 

Nazwa zawodu

 

Oznaczenie oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji  

Rozszerzenia

1. Klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie, piłka nożna i piłka ręczna 1LO

30 os.

(po 10 os. na dyscyplinę)

j. polski, matematyka, biologia, informatyka Język angielski

Chemia

Biologia

Branżowa Szkoła Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych
w Płocku

 

LP

 

Nazwa zawodu

 

Oznaczenie oddziału

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji
 

1.

 

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

 

 

1a

15os.

j. polski

matematyka

zajęcia techniczne informatyka

 

2.

 

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

1b

15 os.

j. polski

matematyka

zajęcia techniczne informatyka

3. Operator obrabiarek skrawających

 

1c

15os.

j. polski

matematyka

zajęcia techniczne informatyka

 

4.

 

Stolarz

1s

15os.

j. polski

matematyka

zajęcia techniczne informatyka

 

Rekrutacja do klas szkół po 8 klasie szkoły podstawowej

Terminy rekrutacji na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13526,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html?

Szczegółowe wymagania dla kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w wioślarstwie oraz do klasy sportowej

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają  bardzo  dobry  stan  zdrowia,  potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  o  zdolności  do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie ogólne kryteria naboru.

Harmonogram prób sprawności fizycznej dla kandydatów

do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

oraz klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym

21 maja 2019r. (wtorek) godz. 16.00, sala gimnastyczna ZST – próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy SMS w WIOŚLARSTWIE, odpowiedzialni: trenerzy p. Jacek Karolak, tel. 606 932 966;  Piotr Sałkowski, tel. 602 606 687

21 maja 2019r. (wtorek) godz. 8.30, stadion Wisły Płock przy ulicy Łukasiewicza – próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej w PIŁCE NOŻNEJ, odpowiedzialni: trenerzy Dominik Błaszczak tel. 506 990 860, Artur Serocki tel. 602 578 388 oraz Tomasz Maciakiewicz tel.  605 521 583.

21 maja 2019r. (wtorek) godz. 13.30, Hala ZST – próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej w PIŁCE RĘCZNEJ, odpowiedzialni: trener Marek Przybyszewski, tel. 509 270 463

7 czerwca 2019 do godz. 15.00 – ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej;

24 czerwca 2019 o godz. 10.00 w sali gimnastycznej ZST – dodatkowy termin prób sprawności fizycznej w wioślarstwie  

24 czerwca 2019 o godz. 13.00 w hali ZST – dodatkowy termin prób sprawności fizycznej w piłce ręcznej

24 czerwca 2019 o godz. 9.00 w sali gimnastycznej ZST – dodatkowy termin prób sprawności fizycznej w wioślarstwie, piłce nożnej i piłce ręcznej

28czerwca 2019 o godz. 10.00 – ostateczny termin ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej;

Rekrutacja uzupełniająca

31 lipca 2019 o godz. 10.00 – dodatkowy termin prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej w piłce nożnej w ZST.

5 sierpnia 2019 do godz. 12.00 – ostateczny termin ogłoszenie  wyników  prób  sprawności  fizycznej;