Specyfikacja warunków zamówienia na: Zorganizowanie pobytu na obozie sportowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, ul. Kilińskiego 4

I. Termin obozu sportowego:  28.11.2013 – 08.12.2013 r.

II. Liczba uczestników: 47 uczniów + 4 opiekunów   

III. Wymagania dotyczące warunków zakwaterowania i wyżywienia:

 1. Obóz ma być zorganizowany w Zakopanem
 2. Ośrodek ma być położony w odległości czasowej nie większej niż 30 min. od Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 3. Budynek ma być murowany (wyklucza się budynki szkolne), ogrzewany, z dostępem całodobowo do ciepłej i zimnej wody.
 4. Wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku.
 5. Pokoje muszą być wyposażone w:
  • łazienki,
  • łóżka jednoosobowe (z wyłączeniem łóżek polowych)
  • w pokoje nie więcej niż 5 łóżek
  • krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych osób w pokoju
  • szafki nocne,
  • co najmniej 1 szafa ubraniowa w pokoju
 6. Wykonawca zapewni wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, (stawka dzienna min. 5000 kcal).
 7. Wyżywienie uczestników musi odbywać się w miejscu zakwaterowania

(z wykluczeniem formy cateringowej).

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 2. Oferta ma być złożona w języku polskim, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać do 25 listopada 2013 r. na adres:

Zespół Szkół Technicznych

ul. Kilińskiego 4

09-400 Płock

lub na adres e-mail:  sms_plock@wp.pl

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 wzór umowy

Scroll to Top
Skip to content