Informacje o projekcie „Motivating young Europeans”

Zespół Szkół Technicznych w Płocku rozpoczął realizację projektu
pt. „Motivating young Europeans” pod numerem 2017-1-DE02-KA202-004129 w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany od 1.X.2017r. do 30.IX.2019r. Koordynatorem projektu jest szkoła zawodowa Heinrich-Emanuel-Merck-Schule w Darmstadt, w Niemczech. Partnerami są dwie instytucje z Niemiec: firma szkoleniowa Merck KGaA i Izba Przemysłu i Handlu w Darmstadt oraz 2 szkoły zawodowe – z Brescia we Włoszech i z Liepaja na Łotwie.

Cel główny projektu to motywowanie młodych osób do odbywania staży oraz uatrakcyjnienie pracy i życia w Europie.

Cele szczegółowe:

stworzenie międzynarodowej sieci firm organizujących staże zagraniczne dla uczniów,
poprzez wspólne projekty szkoleniowe wymiana funkcjonalnych form nauczania i sprawdzonych pomysłów kształcenia przez Internet,
opracowanie, przetestowanie i ocenienie przewodnika dla firm dotyczącego przygotowywania, realizowania i przekazywania informacji zwrotnych odnośnie tworzenia miejsc praktyk,
opracowanie, przetestowanie i ocenienie szkolenia motywacyjnego i międzykulturowego dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne.

Inne cele to:

  • porównanie szkolnictwa zawodowego w krajach partnerskich,
  • wymiana środków zaradczych na rzecz zapewnienia jakości,
  • budowanie struktur stałej współpracy partnerskiej,
  • analiza standardów technicznych,
  • uwrażliwienie na tematy Europejskie,
  • wzmocnienie szkolnictwa zawodowego,
  • oferowanie różnych form szkolenia,
  • wymiana pomysłów dotyczących włączania uchodźców w życie zawodowe.

W ramach projektu 29 nauczycieli ZST wyjedzie na międzynarodowe spotkania partnerów projektu oraz 4 uczniów wyjedzie na 7-dniowy staż. Podczas spotkań nauczyciele poznają system szkolnictwa zawodowego, sposoby organizacji staży w każdym kraju partnerskim, wymienią się pomysłami i sprawdzonymi formami szkoleń online i będą pracować nad opracowaniem przewodnika dla firm.

Celem wyjazdu uczniów na krótki staż jest nabycie praktycznych umiejętności w firmie zagranicznej, poznanie realnego środowiska pracy oraz zdobycie informacji na temat organizacji staży w innych krajach.

Koordynatorem projektu w szkole jest p. wicedyrektorAgnieszka Stańczyk-Jabłońska.

Scroll to Top
Skip to content