Informacja o projekcie „Mistrzowie zawodu”

Nasza szkoła będzie realizowała w latach 2018-2020 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.


Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizatorzy: Zespól Szkół Technicznych w Płocku

Okres realizacji projektu: od 01-02-2018 r. do 31-12-2020 r.

Wartość ogółem: 1 406 925,60 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 1 266 150,60 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla 224 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy w okresie 35 m-cy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie doświadczenia zawodowego u 180 uczniów poprzez uczestnictwo w praktykach/stażach zawodowych; wzrost kompetencji zawodowych 72 uczniów z zakresu projektowania grafiki 3D, robotyki, tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne, tworzenia animacji komputerowych poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych; nabycie przez 84 uczniów kwalifikacji zawodowych z zakresu spawania oraz obsługi wózków widłowych poprzez uczestnictwo w kursach; aktualizacja i rozszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych 12 nauczycieli ZST poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym; wzrost współpracy rynku pracy z ZST w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podniesienie kompetencji miękkich 224 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych; podniesienie jakości zajęć prowadzonych w pracowniach zawodowych poprzez doposażenie warsztatów do nauczania zawodów.

Planowane działania:

 • praktyki zawodowe dla 45 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej organizowane u pracodawców/przedsiębiorców
 • staże zawodowe dla 135 uczniów technikum organizowane u pracodawców/przedsiębiorców wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły w tym zajęcia wspierające rozwój kompetencji miękkich,
 • wsparcie uczniów szkoły w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych dla zawodów Technik cyfrowych procesów graficznych, Technik informatyk, Technik mechatronik, Fototechnik w sprzęt i materiały dydaktyczne
 • studia podyplomowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych,
 • intensyfikacja współpracy rynku pracy ze szkołą w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznanie potrzeb rynku pracy i promowanie kształcenia zawodowego.

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu, w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i studiów dla nauczycieli,
 • u 180 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi zwiększenie doświadczenia zawodowego,
 • u 72 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi wzrost kompetencji zawodowych,
 • u 84 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu spawania oraz obsługi wózków widłowych,
 • u 12 nauczycieli ZST po opuszczeniu programu nastąpi aktualizacja i rozszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • u 224 uczniów po opuszczeniu programu nastąpi podniesienie kompetencji miękkich,
 • podniesienie jakości zajęć prowadzonych w pracowniach zawodowych poprzez doposażenie warsztatów do nauczania zawodów.
Scroll to Top
Skip to content