HAROMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WIOŚLARSTWIE ORAZ DO KLASY SPORTOWEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają  bardzo  dobry  stan  zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  o  zdolności  do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału,
 3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie ogólne kryteria naboru.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
 • od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – WIOŚLARSTWO (trenerzy: Jacek Karolak, tel. 606 932 966; Piotr Sałkowski, tel. 602 606 687 )

 • 04 czerwca 2024 r. godz. 16:00 – I termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • do 14 czerwca 2024 r. – I termin – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,
 • 07 czerwca 2024 r. godz. 16:00  – II termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • do 02 lipca 2024 r. – II termin – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,
 • 01 sierpnia 2024 r. godz. 10:00 – termin uzupełniający – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • do 05 sierpnia 2024 r. – termin uzupełniający – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.

PIŁKA RĘCZNA (trener: Marek Przybyszewski, tel. 509 270 463)

 • 03 czerwca 2024 r. godz. 11:00 – I termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • do 14 czerwca 2024 r. – I termin – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,
 • 17 czerwca 2024 r. godz. 11:00 – II termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • do 02 lipca 2024 r. – II termin – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,
 • 01 sierpnia 2024 r. godz. 11:00 – termin uzupełniający – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,
 • do 05 sierpnia 2024 r. – termin uzupełniający – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.

PIŁKA NOŻNA (trenerzy: Dominik Błaszczak, tel. 506 990 860; Tomasz Maciakiewicz, tel. 605 521 583 )

 • 03 czerwca 2024 r. godz. 11:00 – I termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na stadionie Wisły Płock,
 • do 14 czerwca 2024 r. – I termin – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,
 • 17 czerwca 2024 r. godz. 11:00 – II termin – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na stadionie Wisły Płock,
 • do 02 lipca 2024 r. – II termin – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej,
 • 01 sierpnia 2024 r. godz. 10:00 – termin uzupełniający – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na stadionie Wisły Płock,
 • do 05 sierpnia 2024 r. – termin uzupełniający – ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.
 • od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

UWAGA!

Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 • 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2022 r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,
 • od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 25 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • od 29 lipca do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

Szczegółowa informacja na temat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Scroll to Top
Skip to content