Harmonogram rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W 2022

 Kandydat do Branżowej Szkoły II stopnia zobowiązany jest dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz podanie)
 2. Opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiada)
 3. Oświadczenie o wielodzietności kandydata (pobierz oświadczenie) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata (pobierz oświadczenie) – jeśli dotyczy
 4. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 5. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej (pobierzesz je w sekretariacie ukończonej przez Ciebie szkoły)
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – otrzymasz w sekretariacie ZST
 7. 1 fotografia + 1 płyta ze zdjęciem

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1.  od 16 maja – 2 lipca w godz. 8.00 – 15.00 kandydaci składają:

 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiada);
 • oświadczenie o wielodzietności kandydata (jeśli dotyczy);
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata (jeśli dotyczy).

2.  od 16 maja do 20 lipca  wydawanie przez szkołę skierowania  na  badania  lekarskie.

3. do 20 lipca – weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną.

4.   24 lipca – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych.

5.   od 21 – 27 lipca w godz. 8.00 – 15.00 słuchacze umieszczeni  na listach kandydatów zakwalifikowanych składają potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia;
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 1 zdjęcia oraz płyty ze zdjęciem.

6. 28 lipca godz. 14.00 ogłoszenie  list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skip to content