HAROMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

  • od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),
  • od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

UWAGA!

Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

  • 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2022r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,
  • od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  • 25 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  • od 29 lipca do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

Szczegółowa informacja na temat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Scroll to Top
Skip to content