Harmonogram rekrutacji do BS II stopnia 2024/2025

*  Dostarczenie 2 zdjęć papierowych, podpisanych na odwrocie + na płycie CD

  1. od 17 czerwca do 10 lipca 2024 r. w godz. 9.00 – 15:00 – złożenie wniosku wraz
    z dokumentami.
  2. 19 lipca 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. od 17 czerwca do 22 lipca 2024 r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.
  4. od 19 do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  5. 25 lipca 2024 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  • od 29 lipca do 9 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

Szczegółowa informacja na temat postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Scroll to Top
Skip to content