Zasady rekrutacji

 1. Profil kandydata
 2. Ogólna charakterystyka i perspektywy zawodowe
 3. Forma nauki
 4. Zasady rekrutacji
 5. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Profil kandydata do Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

 Zawód: technik mechanik 311504

 

Jeśli jesteś

absolwentem branżowej szkoły I stopnia w zawodzie:

 • mechanik-monter maszyn i urządzeń – kwalifikacja MG. 17. Montaż
  i obsługa maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających– kwalifikacja MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • ślusarz – kwalifikacja MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

lub

absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej w w/w zawodzie, który ukończył naukę w tej szkole w roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

możesz uzupełnić swoje wykształcenie w Branżowej Szkole II stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku i uzyskać tytuł technika mechanika w kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia  uzyskujesz wykształcenie średnie
i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych.


Ogólna charakterystyka zawodu

Zawód technika mechanika obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.

Technik mechanik posiada ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami
i urządzeniami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, urządzenia spawalnicze, dźwignice, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki.

Absolwent uzyska także wykształcenie średnie i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Perspektywy zawodowe

Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie:

  • w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej
  • w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej
  • na różnych stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn
  • jako przedstawiciel handlowy

 

FORMA NAUKI w Branżowej Szkole II stopnia nr 1

         Nauka trwa 2 lata i jest bezpłatna. Zakończy się egzaminem z zakresu drugiej kwalifikacji, niezbędnej do uzyskania tytułu technika mechanika [311504] – kwalifikacja MEC.09. – organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

         Zajęcia dla słuchaczy, zwane konsultacjami, odbywają się zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem zajęć (planem zajęć). Zajęcia będą odbywać się w formie zaocznej co 2 tygodnie przez 2 – 3 dni. (piątek, sobota, niedziela). W uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się co tydzień przez dwa dni. W sobotę i niedzielę zajęcia rozpoczynają się o godz. 800,
a w piątek o godz. 1600.

         Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego organizowane są
w systemie klasowo-lekcyjnym. Jednostka zajęć edukacyjnych trwa 45 minut. Niektóre zajęcia mogą odbywać się w blokach 90 minutowych. Wszystkie przerwy międzylekcyjne  trwają 5 minut, z wyjątkiem przerwy śniadaniowej po 4 godzinie zajęć, która trwa 20 minut. Po 90 minutowym bloku przerwa trwa 10 minut.

         Kształcenie zawodowe praktyczne jest organizowane przez ZST, w formie pracowni i praktyk zawodowych.

ZASADY REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W 2021

 

 Kandydat do Branżowej Szkoły II stopnia zobowiązany jest dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły Podanie o przyjęcie do szkoły)
 2. Opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiada)
 3. Oświadczenie o wielodzietności kandydata (oświadczenie o wielodzietności kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata) – jeśli dotyczy
 4. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 5. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej (pobierzesz je w sekretariacie ukończonej przez Ciebie szkoły)
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – otrzymasz w sekretariacie ZST
 7. 1 fotografia + 1 płyta ze zdjęciem

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

 1. od 17 maja – 2 lipca w godz. 800 – 1500 kandydaci składają:
 1. od 17 maja do 20 lipca wydawanie przez szkołę skierowania  na  badania  lekarskie.
 2. do 21 lipca – weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną.
 3. 22 lipca – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych oraz list kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. od 22 – 27 lipca w godz. 800 – 1500 słuchacze umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych składają potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia;
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 1 zdjęcia oraz płyty ze zdjęciem.
 1. 28 lipca godz. 1400 ogłoszenie list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.

KRYTERIA NABORU

 1. Na semestr pierwszy klasy pierwszej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, a w latach szkolnych 2021/2022 – 2022/2023 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie, w tym rodzaju szkoły, począwszy do roku szkolnego 2012/2013.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego
   i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących: informatyka oraz podstawy przedsiębiorczości,
  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
  • w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
  • w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność dziecka kandydata,
   • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 5. Wszystkie kryteria z ust. 4 mają jednakową wartość.
 6. Nauka w szkole trwa 2 lata i prowadzona jest w zawodzie – technik mechanik [311504] – kwalifikacja
  MEC.09. – organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Skip to content